top of page

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Informujemy, że NU Foundation  z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbowa 5/32 (KRS: 0000669711,
NIP: 7831756313, REGON: 366872759), zwana dalej Fundacją, jest właścicielem strony internetowej connectingaudiences.pl (zwanej dalej Portalem) i przetwarza dane osobowe. Powierzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez świadome i dobrowolne ich udostępnienie podczas rejestracji do subskrypcji strony, rejestracji do newslettera informacyjnego, pobranie treści lub poprzez rejestrację do programów (warsztaty, spotkania oraz pozostałe działania statutowe; zwane dalej Programami) prowadzonych przez Fundację.

 

Ponieważ powierzone dane mogą stanowić dane osobowe w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), dlatego naszym obowiązkiem jest zapoznać użytkowników Portalu (zwanych dalej Panem/Panią lub Państwem) ze wszystkimi informacjami dotyczącymi ich przetwarzania.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w NU Foundation*
 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Zarząd Fundacji NU Foundation  (KRS: 0000669711, NIP: 7831756313, REGON: 366872759.

 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  Zarząd Fundacji NU Foundation, ul. Wierzbowa 5/32, 61-853 Poznań lub mailowo: office@nufoundation.pl

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,
  za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Fundacji NU Foundation (IOD),
  ul. Wierzbowa 5/32, 61-853 Poznań lub mailowo: office@nufoundation.pl

 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
  o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie.

 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane.

 7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej.

 8. Dane osób korzystających z programów oferowanych przez Fundację mogą być pseudonimizowane
  i anonimizowane.

 9. Dane osób korzystających z programów współtworzonych przez Fundację i inne podmioty mogą być udostępniane tym podmiotom w celach informacyjnych.

 10. Dane osób pobierających treści z niniejszej strony, których współtwórcami są inne podmioty, mogą być udostępniane tym podmiotom w celach informacyjnych i promocyjnych.

 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji.

 12. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 13. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  - kontakt e-mailowy pod adresem: office@nufoundation.pl,
  - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Fundacji NU Foundation (IOD),
  ul. Wierzbowa 5/32, 61-853 Poznań.

 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
  ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

*wersja z dnia 5 maja 2020r.

bottom of page